De praktijkgerichte opleiding, Specialisatie Buitenlandse hond is bedoeld voor iedereen die op professionele wijze met honden werkt. De opleiding is gericht op de buitenlandse adoptiehond, maar vanuit de filosofie dat ‘een hond een hond is’, is deze opleiding zeer geschikt voor iedereen die op een professionele manier met honden werkt.

De opleiding is zo opgebouwd dat het lesmateriaal aansluit bij alle werkvelden waar gewerkt wordt met buitenlandse adoptiehonden. De diversiteit in werkveld van de cursisten ondersteunt de filosofie van Verbindend ondernemen en de must van collegiale samenwerking.

De competenties ‘Voorafgaand aan de opleiding’ worden besproken in het intakegesprek. Hieraan voldoen is een voorwaarde om in te kunnen schrijven in deze specialisatie.

Voorafgaand aan de opleiding

Rondom de hond

 • Heeft de hond als individu als uitgangspunt in de werkzaamheden
 • Welzijn en welbevinden van de hond staat centraal
 • Herkent stress(signalen) bij honden
 • Kan stresssignalen in grote lijnen duiden en koppelen aan de context

Rondom de mens

 • Oog voor welzijn en welbevinden van de eigenaar van de hond

Professionaliteit

 • Heeft een diploma van vakbekwaamheid in zijn of haar werkveld of aantoonbaar degelijke ervaring in het werken met honden
 • Is zich bewust van emotie achter gedrag van zowel hond als mens en neemt dit mee in de werkzaamheden
 • Heeft goede sociale vaardigheden en is open in contact met collega’s en eigenaren
 • Heeft een collegiale houding en realiseert zich dat samenwerken met collega’s uit de verschillende disciplines essentieel is om het welzijn en welbevinden van honden en hun mensen te waarborgen
 • Heeft zelfreflectie en wil actief werken aan persoonlijke en professionele ontwikkelpunten
 • Is meer dan bereid een lerende houding aan te nemen naar zowel het lesmateriaal, de docenten als de stagebieders en de medecursisten

Na elk deel van de opleiding

DEEL 1 DE BASIS

MODULE 1 t/m 3

Rondom de hond

 • Herkent de verschillende typen buitenlandse honden met hun eigenschappen
 • Kan herkomst, verleden en rastypische eigenschappen koppelen aan mogelijk probleemgevend gedrag

Rondom de mens

 • Informeert klanten over het adoptieproces en kan hen handvatten geven om zelf de juiste keuzes te maken

Professionaliteit

 • Heeft een beeld bij de complexe wereld achter herplaatsing vanuit het buitenland
 • Is zich bewust van de diversiteit in ervaringen over het aanschaffen van en samenleven met honden uit het buitenland

MODULE 4 Stage

Rondom de hond

 • Kan zich inleven in het werken met buitenlandse honden
 • Kan met onbekende dieren omgaan
 • Respecteert de persoonlijke zones van honden

Rondom de mens

 • Is oprecht geïnteresseerd in de verhalen van eigenaren van honden uit het buitenland
 • Is in staat eigen visie te parkeren en de klant te respecteren in zijn verhaal/keuzes/aannames

Professionaliteit

 • Kan zich inleven in het werken met honden uit het buitenland in diverse werkomgevingen
 • Is collegiaal, open en respectvol naar collega’s
 • Is zich bewust van eigen aannames en verwachtingen
 • Heeft geen bewijsdrang in de omgang met honden
 • Observeert honden en mensen zonder oordeel
 • Is in staat met distantie te observeren in werksituaties bij collega’s
 • Kan bevindingen op respectvolle wijze delen met collega’s met inachtneming van gevoeligheden

DEEL 2 DE VERDIEPING IN

MODULE 1 Diermodel

Rondom de hond

 • Heeft respect voor de eigenheid van de hond
 • Begrijpt wat de hond heeft meegemaakt en kan inschatten welk effect dit op de hond heeft
 • Herkent of de hond zich fysiek en mentaal comfortabel voelt in de sessie
 • Kan handvatten geven aan de mens om de hond zich comfortabel te laten voelen in de sessie
 • Herkent talenten en (on)mogelijkheden en behoeften bij de hond

Rondom de mens

 • Heeft respect voor de eigenheid van de mens
 • Begrijpt wat de mens heeft meegemaakt en kan inschatten welk effect dit op de mens én op de hond heeft
 • Herkent of de mens zich comfortabel voelt in de sessie
 • Kan actie ondernemen om de mens zich comfortabel te laten voelen in een sessie

Professionaliteit

 • Kan de wisselwerking tussen hond, mens en context zien
 • Kan het diermodel hanteren bij het in kaart brengen van alle factoren die meespelen bij (probleemgevend) gedrag

MODULE 2 t/m 5 Gezondheid, Gedrag en Emotie

Rondom de hond

 • Is bekend met de veel voorkomende fysieke problemen en ziektes en kan deze herkennen
 • Herkent indicaties van fysiek ongemak en pijn
 • Herkent mentaal ongemak bij de hond
 • Is bekend met het effect van mentale en fysieke gesteldheid en de invloed daarvan op gedrag en mogelijk probleemgevend gedrag

Rondom de mens

 • Informeert mensen over veel voorkomende ziektes in het land van herkomst van hun hond
 • Kan symptomen van de ziektes uitleggen
 • Wijst op zorgvuldige wijze op indicaties van lichamelijk ongemak en pijn bij de hond

Professionaliteit

 • Kan inschatten of het welzijn van de hond in het gedrang is en de klant hierover informeren
 • Heeft een protocol waarmee de klant gericht kan worden begeleid in het ondernemen van stappen om de hond zo snel mogelijk in een staat van welbevinden te krijgen
 • Kan het HELSINKI model inzetten als indicator voor chronische pijn
 • Kent de persoonlijkheidtypes van Hond InZicht en kan deze uitleggen en meenemen in de begeleiding
 • Is bekend met de RED persoonlijkheidstest® en kan dit uitleggen
 • Werkt samen met een complementair netwerk van andere (medische) disciplines
 • Kan op respectvolle wijze aan collega’s in de dierengezondheid uitleggen, en hen indien nodig overtuigen, waarom onderzoek bij een hond noodzakelijk is

DEEL 3: WERKEN IN EN AAN JE PRAKTIJK

MODULE 1 t/m 5

Rondom de hond

 • Kijkt op professionele wijze naar de hond in diens context
 • Kan inschatten én uitleggen wat de achterliggende oorzaak is van probleemgedrag
 • Schat in wat het effect is op de hond als deze anders wordt begeleid
 • Bekijkt de hond als individu en behandelt hem als zodanig in de begeleiding
 • Zoekt naar de pluspunten van de hond om hiermee ruimte te creëren in de beleving van de mens tijdens de begeleiding

Rondom de mens

 • Is zich bewust van de verschillende manieren waarop mensen leren en informatie verwerken
 • Stemt begeleiding af op wat het beste past bij de klant
 • Is begripvol naar de klant en diens beleving van de situatie en het (probleemgevende) gedrag van de hond

Professionaliteit

 • Is bewust van eigen kennis en kunde en weet zich gesteund door professioneel netwerk als achtervang
 • Luistert zonder oordeel vanuit de helicopterview
 • Kijkt vanuit professioneel kader waarin intuïtie een welkome raadgever is
 • Integreert de thema’s respect, erkenning en er mogen zijn in de omgang met de klant en adviezen aan de klant voor de omgang met de hond
 • Is flexibel in het begeleidingsproces en kan zich aanpassen aan wat er op dat moment gewenst is
 • Communiceert open en duidelijk over vorm en inhoud van dienstverlening
 • Stelt heldere grenzen over vorm en inhoud van dienstverlening
 • Werkt vanuit een helicopterview waarbij steeds alle facetten in beeld gehouden worden
 • Begeleidt ‘one step behind’; de klant maakt de keuzes in de te nemen stappen
 • Neemt geen verantwoordelijkheid over van de klant

MODULE 6: Jouw bedrijf in beeld

Professionaliteit

 • Kent eigen kwaliteiten en persoonlijke leest
 • Is authentiek in de bedrijfsvoering
 • Heeft een heldere visie over het aanbod voor buitenlandse honden qua vorm en inhoud
 • Bouwt steeds door aan een sterk professioneel netwerk om de klant en de hond optimaal te kunnen bedienen
 • Zet collega’s vanzelfsprekend in als deze klant en hond beter kunnen begeleiden
 • Werkt samen met collega’s als een verbindend ondernemer en het besef dat professionals leren van en met elkaar

NA DE OPLEIDING

 • Heeft de opleiding, theorie, praktijk en opdrachten, volledig doorlopen
 • Heeft in een eindgesprek aangetoond brede en diepgaande kennis te hebben over werken met honden uit het buitenland in alle facetten van zijn of haar werkveld
 • Heeft in het eindgesprek het belang van samenwerken met collega’s onderbouwd
 • Heeft de opleiding afgerond met een voldoende